Referat 2019

GENERALFORSAMLING – Todbjerg Forsamlingshus – 26- 03 -2019

Dagsorden

 1. 1. Valg af dirigent og referent
 2. 2. Formandens beretning
 3. 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. 4. Indkomne forslag + godkendelse af bestyrelsens videre arbejde med at gøre udearealet til et rekreativt område med stier, buskbeplantning og regnvandsreservoir.
 5. 5. Orientering om bestyrelsens budget
 6. 6. Fastsættelse af årskontingent
 7. 7. Valg til foreningsposter – Bestyrelsesmedlemmer: Mogens, Bodil, Jørgen og HP på valg                                            Suppleanter: Minna og Zitta på valg. Revisorer: Hans, Michael + Flemming (supl.)
 8. 8. Eventuelt

Ad 1. Flemming Mogensen og Poul Jeppesen 

Ad 2. Beretning v. Formand Kirsten Pedersen 

Formandens beretning 26-03-2019

”Hvem ejer egentlig det her Forsamlingshus?” – Det spørgsmål blev jeg stillet af en dreng, der fulgtes med sin mor for at leje Forsamlingshuset.                                                                                       Hertil kunne jeg svare, at vi alle sammen i Todbjerg ejer Forsamlingshuset – og dermed også alle skal være med til at passe på det, og holde det ved lige, så vi altid har et sted at mødes, når vi afholder arrangementer for at styrke og vedligeholde sammenholdet i vores by.                                                                                                                                     Jeg må dog her komme med et lille hjertesuk. Vi gør hovedrent i Forsamlingshuset en gang om året, hvor vi opfordrer alle folk i byen til at komme og give et nap med,- og vi havde endda understreget at alt fra ½ til 1 times håndsrækning ville gøre underværker. Udover bestyrelsen var der 2 personer der havde taget opfordringen til sig!!!!!!! Hvis der er nogen der har en god ide til, hvordan vi skal få flere folk til at føle ejerskab og ansvar i forbindelse med vores fælleshus – tager bestyrelsen gerne mod gode råd.

I år har der, udover fællesspisning været afholdt Grundlovsfest (ved Tårnet), Sct. Hans, Høstfest, Banko og juletræsfest for børn. Som noget nyt i år, afholdt vi i januar en nytårskur, hvilket blev en god aften, og der var ønsker om, at vi gentog succesen i januar 2020. 

I august måned 2019, har Bent Hald og Bente Jacobsen påtaget sig at stå for Markedsdag så vi kan få det op at stå igen. 

I år skal der lyde en særlig tak til Torben, HP og Jørgen som har lagt mange timer i forbindelse med udeområdet. Takken er ikke kun fra mig, men en videregivelse fra mange borgere i byen, som har givet udtryk for, at det ser rigtig godt ud omkring forsamlingshuset. Arbejdet har bestået i beskæring af træer, flis kørsel, oprydning af fliser, ny p-plads med dige, bål vej med afskærmning + meget mere. Dammen er også blevet renoveret med 50% betaling af lodsejere + 50 % betaling af forsamlingshuset. Thomas blev bestilt til at fælde et kæmpe – og meget råddent træ – i hegnet mod nord.

Også en tak til Jeppe, som har ansøgt kommunen om tilskud til de nye udeprojekter. Vi har fået bevilget 20.000 kr. i 2018. Jørgen har gennem personlig kontakt forlænget vores ansøgning, så vi håber at få del i puljen igen i 2019. 

Og ikke mindst en stor tak til Ib, for hjælp med regnskabet, og en stor tak til alle i bestyrelsen for et super godt samarbejde.

Visioner:

 1. 1. Arbejde videre med at gøre udearealet til et rekreativt område med stier, buskbevoksning, borde/bænke sæt og regnvandsreservoir.
 2. 2. Opsætte nye radiatorer i salen
 3. 3. Renovering af herretoilet med ny håndvask og nyt pissoir.
 4. 4. Etablering af lys på p-plads
 5. 5. Vedligeholdelse af gulv

Formand for Bestyrelsen, Kirsten Pedersen

Formanden efterlyste større ansvarlighed omkring deltagelse i vedligeholdelse af vores fælles hus og udearealer. Bla. var der til den årlige arbejdsdag i 2018 kun 2 fremmødte udover bestyrelsen – gode ideer hertil modtages gerne.                                                                                                                    Fra salen blev det bemærket, at aldersfordelingen både til generalforsamlingen og nogle arrangementer var skæv i forhold til beboersammensætning – og det blev foreslået at man laver tiltag der også kunne aktivere yngre familier i fællesskabet. Bestyrelsen bemærkede hertil, at deltagelsen i de faste arrangementer som Todbjerg Forsamlingshus står for, er flot repræsenteret fra såvel Todbjerg som fra hele Sognet. 

Bestyrelsen ville generelt gerne understøtte alle gode ideer til, at få Todbjerg Borgere og herunder flere af de yngre familier og nye tilflyttere til aktiv deltagelse og dette forudsætter, at ideerne følges op af aktiv deltagelse og arbejdskraft i planlægning og gennemførelse af forslagene. Bestyrelsens arbejde med vedligeholdelse, udvikling af bygnings -faciliteter, udearealer og gennemførelse af traditionelle arrangementer gav kun meget begrænset plads til flere initiativer.                                                                              

Der var generelt stor applaus til – og anerkendelse af bestyrelsen arbejde.

Beretning godkendt.

Ad 3.                                                                                                                                                                                                                            Regnskabet blev gennemgået af Ib Sørensen – og godkendt

Ad 4. Bestyrelsens planer for det videre arbejde med ude- arealet blev godkendt.

Ad.5 Jørgen Steen Hansen orienterede om budgettet for 2019.

Regnskab for 2017 og 2018 og budgetforslag for 2019:  

  2017           2018                   2019

Udlejning:                                                                                         151.925,00 kr.     132.275,00 kr.        140.000,00 kr.

Aktiviteter:                                                                                                           

Gademarked: Note 1:                                                                  3592,90 kr.           0                      ?  

Grundlovsfest :                                                                             2164,15 kr.         7329,00 kr.             5000,00 kr.                                          

Sct. Hans:                                                                                       9164,00 kr.         4416,00 kr.              4000,00 kr.            

Høstfest:                                                                                         6174,26 kr.         7646,00 kr.              8000,00 kr.

Julebanko:                                                                                    14296,15 kr.       13032,00 kr.            12500.00 kr.

Juletræsfest:                                                                                         3,75 kr.          1622,00 kr.               1200,00 kr.

Fællesspisning:                                                                                     1973,00 kr.          0                   800,00 kr.

Kontingenter:                                                                                    7100,00 kr.         7300,00 kr.            8000,00 kr.

Lejer betalt inventar:                                                                       1185,00 kr.         650,00 kr.              800,00 kr.

Indtægter:                                                                                    197.578,00 kr.       174.270,00 kr.      183.300,00 kr.                                                 

Note 1: Indeholdt 2439,50 fra før 2017: Reel overskud: 1153,40 kr.

Produktionsudgifter:                                                                   118.203,00 kr.       111.095.81 kr.     110.000,00 kr.

Administrationsomkostninger:                                                          4851,00 kr.            5892,00 kr.           6000,00 kr.

Projekter 2019/20:

Stenbelægning ved Forsamlingshuset  mod legepladsen:                                                                     15000,00 kr.

Vedligeholdelse af Dammen/parkeringspladsen: pr. år:                                                       3000,00 kr.                              

Færdiggørelse af projektet med Sportspladesen, jf. forslag:                                                                40.000,00 kr.                                                                                         

Nye radiatorer + ny håndvask mm. på Herretoilet.                                                                                 35000,00 kr.                                                                                                           

I alt:                                                                                                                                                                   93000,00 kr.

I 2018 har Plan og Miljø, Aarhus kommune bevilget tilskud på 20.000,00 kr. der udbetales i januar 2019 og beløbet er blevet brugt til 4 Bord-bænkesæt, der er betalt 4.1.19, samt cypresstammer betalt i 2018.

Vi er med i fordelingspuljen for 2019 med samme beløb.

Godkendt af Bestyrelsen den 8.3.2019.

AD 6. Årskontingent fastsættes uændret til 100kr pr. medlem

Ad 7. Samtlige blev genvalgt. Så bestyrelsens sammensætning ser således ud:

Kirsten, Jørgen, Torben, Bodil, HP, John, Mogens og Minna og Birgitte som suppleanter.

Ad 8. Der var en forespørgsel vedr. vedligeholdelse af stien til Tårnet. – Der er organisation omkring græsklipning, udlægning af flis, og en aftale om reparation af brædder. Men alle er velkomne til klippe og fjerne generende vækster – forsamlingshuset udlåner gerne trimmer o.a. 

Information fra bestyrelsen sker via Todbjergs hjemmeside, facebook, Sogneblad, og skiltning ved indfaldsveje. 

Det blev nævnt, at Nicolai Vammen er årets grundlovstaler ved Todbjergtårnet.

Ref. Poul Jeppesen