Referat 2020

Referat af generalforsamling i Todbjerg forsamlingshus

30. juni 2020

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Karin blev valgt som dirigent og Merete som referent.

2. Formandens beretning

Kirsten berettede:

I år er bankerne kommet med et udspil om, at man skal betale negative renter, hvis man har mange penge på kontoen. Det bliver dog ikke aktuelt for forsamlingshusets konto, da vi i 2019 har brugt mange penge på at opfylde de visioner, vi satte os for.

Både udlejning og vores faste arrangementer har været påvirket af coronapandemien. Der, hvor vi håbede på at kunne “tanke rådighedsbeløbet op”, har vi desværre ligesom alle andre måttet afvente, at arrangementerne kunne komme i gang igen.

I år har vi brugt penge og energi på følgende:

 • Vi har fået nye radiatorer i salen samt fået en radiator sat op i køkkenet.
 • Vi har fået en ny urinal samt ny håndvask på herretoilettet.
 • Vi har fået udskiftet en rude over døren i baggangen samt udskiftet underbrædder i gavlen ved køkkenet.
 • Gulvet i salen er blevet slebet og lakeret.
 • Der er gravet lavvandssøer med diger omkring og beplantet på digerne.
 • Der er blevet indkøbt nye bord-bænke-sæt, som skal stå ved søerne.
 • Der er blevet udskiftet trædeplader over vadestederne på trampestien. 

Efter Jørgens ansøgning hos Aarhus Kommune Miljø og Teknik fik vi tildelt 10.000 kr. til “grønne projekter 2019”, og efter at Jørgen igen har søgt i 2020, får vi endnu engang et tilskud på 10.000 kr. til udeområdet. Pengene skal gå til færdiggørelse/fortsættelse af projektet med stianlæg rundt om de to søer og udvidelse af vores skovlegeplads med flere legeredskaber.

Vi har haft meget fin tilslutning til de arrangementer, forsamlingshuset selv afholder. Det er dejligt for bestyrelsen at gøre et stykke arbejde for fællesskabet, når det bliver bakket op af mange fremmødte. Det har også givet et pænt overskud til forsamlingshuset. Vi blev dog snydt for grundlovsfest ved tårnet i 2019, hvor Nicolai Wammen skulle have været taler, da det blev aflyst pga. folketingsvalg, og endnu engang i 2020 på grund af forsamlingsforbud, men jeg er sikker på, at nogle brave folk endnu engang vil arrangere en grundlovsfest for os i 2021.

Det er meget hårdt ved huset, når der holdes ungdomsfester. Vi ønsker dog at blive ved med at tilbyde muligheden for leje med de regler, vi har sat op i forbindelse hermed. Som en ny regel har vi indført, at der ikke må spilles beerpong inde i forsamlingshuset, og samtidig har vi hævet lejen til 4000 kr., da der ofte er ekstra rengøring og tydeligvis mere slitage på gulvet efter ungdomsfester.

På et bestyrelsesmøde i august blev det besluttet at søge en pulje fra NRGi i oktober 2019. John lavede en ansøgning, og vi fik bevilget 100.000 kr. til energibesparende formål. Forsamlingshuset har selv smidt ca. 100.000 kr. i puljen, og de 200.000 kr. er blevet brugt på et energibesparende luft-til-vand-varmeanlæg. Ud over at dette tiltag er gavnligt for miljøet, vil det også være gavnligt for de næste bestyrelser fremover.

Jeg vil gerne sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et rigtig godt samarbejde. Det gælder Minna, Torben, Mogens, Hans Peder, John, Birgitte, Bodil og Jørgen.

En særlig tak til Jørgen, som har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Du har gjort et fantastisk arbejde, som vores lille “arbejdsbi og økonomiminister”. Heldigvis vil du stadig være med i udeudvalget.

Også tak til Ib for at have ført regnskabet for forsamlingshuset, og tak til Jeppe for at have været primus motor på at “plæneklippe” trampestien og klippe udhængende grene. Jeppe har via Facebook efterlyst en medansvarlig til at vedligeholde stien. Jeg håber, vi kan finde en løsning på denne efterspørgsel, ligesom jeg også håber, der kan findes en løsning i forbindelse med materiel til vedligeholdelse, så denne opgave stadigvæk kan blive udført. 

Visioner for 2020:

 • Stabilisering af økonomien
 • Reparation af vejen til forsamlingshuset.

Formandens beretning blev godkendt.

– – –

I forlængelse af Kirstens opfordring til at finde en løsning på vedligeholdelse af trampestien blev det diskuteret, hvorvidt trampestien er forsamlingshusets ansvar. Det blev slået fast, at stien egentlig er et fælles ansvar for hele byen, men eftersom fællesskabet i sognet primært er centreret omkring forsamlingshuset, vil det være naturligt, at forsamlingshuset fortsat påtager sig ansvaret og økonomien i forbindelse med vedligeholdelsen af stien, f.eks. gennem udeudvalget.

Lars, Dennis og Jørgen meldte sig som medhjælpere til, sammen med Jeppe, at stå for vedligeholdelse af trampestien. Peter tilbød, at Stengården kan servicere maskiner og udstyr til vedligeholdelsen. Forsamlingshuset køber en ny plæneklipper, når den nuværende ikke kan mere.

I øvrigt blev der opfordret til, at alle, der bruger trampestien, tager en grensaks med i lommen og klipper udhængende grene af.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Ib gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Torben, John, Birgitte, Minna og Jørgen var på valg. Jørgen har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet, men de øvrige vil gerne fortsætte.

Som erstatning for Jørgen blev Hans valgt som bestyrelsesmedlem. Jørgen takkede for det gode samarbejde gennem mange år, men fortsætter dog i udeudvalget.

Bestyrelsens sammensætning ser nu således ud:

Bestyrelsesmedlemmer: Kirsten, Torben, John, Bodil, Hans Peder, Mogens, Hans

Suppleanter: Minna, Birgitte.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Steen blev valgt som revisor. Michael Krogh som suppleant.

7. Eventuelt

Lars roste forsamlingshusets bestyrelse og sendte en stor tak for det store arbejde og det flotte anlæg med søerne, der er blevet anlagt på den gamle sportsplads. Lisbeth rettede ligeledes en stor tak til alle i bestyrelsen for det store stykke arbejde, de gør, og de mange arrangementer, som er med til at gøre Todbjerg til en aktiv by.

Jørgen opfordrer alle til at “puffe” til naboer og venner og spørge, om de nu også har husket at betale kontingent til forsamlingshuset. Det er hans indtryk, at det ofte er en forglemmelse, hvis man ikke har fået betalt.

Jørgen stillede et forslag om, at de små søer bag forsamlingshuset bliver tømt for “den halve granskov”, der ligger i dem. Han opfordrede Michael Johanson som gammel spejderleder til at sætte byens børn i gang med opgaven i en tørkeperiode, hvor søerne alligevel er udtørrede. Så brænder vi det opsamlede materiale på et stort bål, og forsamlingshuset bidrager med pølser og drikkevarer til de flittige hjælpere. Michael sagde ja til at påtage sig opgaven.