Referat 2018

Todbjerg Forsamlingshus

Generalforsamling 27. 2. 2018

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag + bestyrelsens forslag om udearealet
 5. Fastsættelse af årskontingent
 6. Valg til bestyrelsesposter
 7. Eventuelt

Ad. 1 – Ib Sørensen og Poul Jeppesen

Ad. 2 – Formandens beretning – Godkendt med applaus.

Formandens beretning 27.02.2018.

Vores forsamlingshus er en forening, og bag foreningen står en bestyrelse og mange lokale, som gør en stor indsats, for at vedligeholde huset og udeområdet. Mange støtter også op om huset ved at være medlem, ligesom mange også deltager aktivt i forbindelse med vores arrangementer, så tak til alle der har givet en hjælpende hånd i løbet af året.

I år har vi fået renoveret baggangen og kælderen. Der er blevet malet i kældernedgangen og baggangen, og der er sat ventilation op, som sikrer en god udluftning. Der er hængt knage op til koste m.m. og knag til stige i kælderhalsen. De ydre reparationer er også bragt i orden med epoxy på repos ud for den lille stue, reparation af murværk samt ”vandafledning” –  så vi undgår fugt i kælderen.

I forgangen er væggene blevet malet, og der er sat nye garderoberør op.

Toiletterne er blevet malet og den lille sal er blevet malet, og Torben har lavet det sidste el færdigt.

I den store sal er gulvet blevet grundslebet og har fået lak. Paneler og vindueskarme er blevet malet. Baren er blevet renoveret med en ny lamineret bordplade, og så har Minna malet, og udsmykket den på smukkeste vis.

Der har også været reparation af muren omkring køkkenvinduer, i forbindelse med at køkkenvinduerne er blevet skiftet. Der er også blevet malet i køkkenet og sat skyggelister op hele vejen rundt ved loftet.

Forsamlingshuset er lejet rigtigt meget ud, og vi får mange positive tilkendegivelser fra folk, som er glade for både at leje huset og for de dejlige udeområder.

Vi, i bestyrelsen ser dog også forsamlingshuset som et vigtigt samlingssted for alle beboere i området, og vil derfor stadig lægge energi i fællesarrangementer, og glæde os over at så mange lokale bakker op om vore arrangementer. De arrangementer forsamlingshuset står for er Markedsdag i maj, Grundlovsfest ved Tårnet i juni, Sct. Hans i juni, Høstfest i september, Halloween i november (Anne Mette og Jan), Julebanko og juletræsfest for børn i december. Det er også dejligt at forsamlingshuset bruges til jævnlige fællesspisninger, hvilket også er med til at styrke fællesskabet i vores lille landsby.

 

Visioner:

 1. På en del af pladsen på sydsiden af huset, ønsker vi at lave et flisebelagt gårdmiljø.
 2. Forandring af udearealet – den store plæne – hvor vi ønsker at inddrage noget til p-plads, bevare en fodboldbane, og ellers lave resten af plænen til et rekreativt område med stier, små søer og buskbevoksning.
 3. Dammen renoveres med 50% betaling af lodsejere + 50% af forsamlingshuset.
 4. Vi ønsker at inddrage flere folk i samarbejde, og vil derfor forsøge at få uddelegeret nogle af arrangementerne til komiteer, hvor der altid vil være et bestyrelsesmedlem med som tovholder. Hvis du har tid og lyst kan du allerede nu, melde dig som samarbejdspartner til et af forsamlingshusets arrangementer i 2018.

 

Opfordring: Vi vil i bestyrelsen opfordre dig/jer til at støtte forsamlingshuset med dit medlemskab, da det projekt vi påtænker med udearealet vil blive et attraktiv for alle i byen. Medlemsskabet koster 100 kr. pr. person, og kan indbetales på konto nr.: 2267-8472823214

 

Formand for forsamlingshuset, Kirsten Pedersen

Ad. 3 – Ib Sørensen og Jørgen Hansen – Godkendt med applaus.

Kommentarer:                                                                                                                                                                    Stor udgift vedr. udvendig vedligeholdelse – grundes sent fremsendt regning vedr. græsslåning (2015/16/17) fra firmaet. (JH)                                                                                                                             Gademarkedets økonomi lægges fremover direkte ind over forsamlingshuset. (JH)                                          Fugt i gulvet – gav dyrere varmeregning (Kurt Nørgaard)

Ad. 4Udearealet

Dammen – vejrenovering -bestyrelsen (JH) har indhentet tilbud fra fra Eberhard og Jørgensen, Pannerup på 10.500kr. Forsamlingshuset betaler halvdelen – resten fordeles blandt lodsejere, som er informeret og indforstået med aftalen.  Fremtidig vedligeholdelse betales med 1200 kr (hvert 2. år) Gunnar og Inger Sørensen donerede 500kr til renoveringen.                                                                                                     Godkendt.

“Terasse ved huset sydside”  – bestyrelsen ønsker et flisebelagt område ved husets sydside. Godkendt

Sportsplads (tegning vedlagt)

Betyrelsen (Torben Jensen Fugl)  fremlagde et større projekt vedr. anvendelse af sportsplads.

P- plads udvidelse. Et areal overfor tennisbanen anvendes til udvidelse af P- plads (se tegning)  Kurt

Nørgaard udfører arbejdet.                                                                                                                    Godkendt

Boldbane renoveres og placeres permanent på arealets nordside (se tegning)                                 Godkendt

Sti rundt langs hækken med tilgang fra boligområderne etableres. (se tegning)                                                                   Godkendt

Bålplads permanent – anlægges. (se tegning) Kommentar Frank Hansen.   Pladsen kan gøre mere nytte ved flytning længere ind mod huset.                                                                                                  Godkendt

Parkanlæg. Resten af arealet tænkes anlagt med små damme, øer med planter, hyggekroge med bænke.  Bestyrelsen arbejder videre med denne del af projektet – herunder om det er økonomisk muligt at lave en dræning af området, som er generelt vandledende – et problem som næppe mindskes jf. prognoser for fremtidens nedbør.

Økonomi – projekterne gennemføres med overvejende egen økonomi og egen arbejdskraft og måske hjælp fra Skovskole, samt mulige midler fra Aarhus Kommune og fondsmidler.

Ad. 5 – JH gennemgik budget for 2018 som blev godkendt.                                                                                                              Kurt Nørgaard foreslog, at man lægger penge til side til en gennemgribende køkkenrenovering. Magne og John tilbød at gøre arbejdet med opsætning nye radiatorer i huset, og Minna vil male radiatorerne.

Ad. 6 – Årskontingentet uændret 100 kr pr. voksen

Ad. 7 –  På valg var Kurt Nørgaard som udtræder af bestyrelsen og John Kristensen ind. Michael Johanson udtræder som suppleant og Zitta Brome træder ind.  På valg var Minna, som fortsætter suppleant, ligesom Torben og Kirsten også var på valg, men fortsætter i bestyrelsen. Herudover er Jørgen, Mogens, Hans Peder og Bodil også med i bestyrelsen, og ikke på valg i år.                                                                                                                                                                                         Michael Krogh Hansen og Hans Kristensen fortsætter som revisorer og Flemming Mogensen fortsætter som revisor suppleant.

Ad. 8 – Torben Hviid meddelte, at kolaugets aftale om køer på marken er blevet opsagt af gårdejeren – man prøver at få etableret en anden aftale.

Ref. Jeppe