Referat 2021

Referat af generalforsamling i Todbjerg forsamlingshus

1. juli 2021

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant
  7. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Jørgen blev valgt som dirigent, og Merete som referent.

2. Formandens beretning

Kirsten berettede:

I sagens natur er der ikke så meget at berette om året, der er gået. Både udlejning og faste arrangementer har jo desværre været i stilstand på grund af corona.

Men nu er der heldigvis lys for enden af tunnellen igen. Der er foreløbig 22 udlejninger for resten af 2021, og vi kan igen begynde at afholde vores traditionelle arrangementer.

Efter den korte beretning benyttede Kirsten lejligheden til at sige tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et rigtig godt samarbejde og tak til Ib for at føre regnskabet.

Der lød også en stor tak til alle, der gav et nap med på forsamlingshusets arbejdsdag. Der blev udført et rigtig godt stykke arbejde, og vi havde en rigtig hyggelig dag.

Til sidst en særlig tak til udeudvalget for deres vedligeholdelse af området omkring forsamlingshuset, herunder trampestien. Kirsten roste især det gode initiativ til at sætte en seddel op ved tennisbanen, som opfordrer brugerne til at give et bidrag til forsamlingshuset. Det har indtil videre indbragt 1250 kroner.

Visionerne for 2021 er de samme som for 2020:

  • Stabilisering af økonomien
  • Reparation af vejen til forsamlingshuset.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

Hans gennemgik regnskabet, og dette blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant

Mogens, Bodil, Hans Peder, Minna, Birgitte og Kirsten var på valg.

Kirsten har valgt at trække sig fra bestyrelsen, men har tilbudt at stå for udlejningen af forsamlingshuset et år endnu. Som erstatning for Kirsten overgår Birgitte fra suppleant til fast bestyrelsesmedlem.

De øvrige, som var på valg, ønskede at genopstille og fortsætter derfor i bestyrelsen.

Bestyrelsens sammensætning ser nu således ud:

Bestyrelsesmedlemmer: Torben, John, Bodil, Hans Peder, Mogens, Hans, Birgitte

Suppleanter: Minna, Edward, Dorthe, Michael Gadegaard

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

Steen fortsætter som revisor, og Michael Krogh som suppleant.

7. Eventuelt

Komarken

Dorthe spurgte, om der kommer kalve på komarken i år. Svaret lød, at det gør der – det sker blot lidt senere i år.

Ib foreslog, at der opsættes gule advarselsskilte på elhegnet langs komarken, da hegnet står meget tæt på stien.

Haveaffald

Bodil kom med et par opfordringer til dem, der lægger haveaffald bag tennisbanen:

Det er rigtig fint, at vi indsamler grenaffald til det årlige sankthansbål. Men folk bedes huske på, at pladsen er beregnet til grenaffald og ikke til f.eks. hækafklip, stauder og lignende.

Derudover har Bodil brugt en del tid på at flytte haveaffald længere ind på pladsen, da det var blevet anbragt meget tæt på vejen. Hun opfordrer til, at man sørger for at lægge sit haveaffald længst muligt ind, så pladsen udnyttes bedst muligt.

Dan tilbød at lægge et opslag med Bodils opfordringer ud i Facebook-gruppen og på todbjergby.dk.

Hundeefterladenskaber

Bodil opfordrede til, at man husker at fjerne sin hunds efterladenskaber i området omkring forsamlingshuset, da det er et stigende problem, ikke mindst for børnene, der leger i området.

Også her laver Dan et opslag på Facebook og todbjergby.dk.

Tak til Kirsten og resten af bestyrelsen

Michael roste bestyrelsen for deres store arbejde med udeområderne omkring forsamlingshuset. Det er en gave til byen. Jørgen kunne tilføje, at vi har fået tilskud fra kommunen til yderligere udvikling af arealet og udvidelse af skovlegepladsen.

I den forbindelse mente Mogens, at det var på sin plads at sige Kirsten en stor tak for hendes ihærdige arbejde som bestyrelsesformand. Vi er glade for, at hun fortsat vil stå for udlejningen af forsamlingshuset et år endnu. Jeppe stemte i og opfordrede til et stående bifald – for både Kirsten og den siddende bestyrelse!

Fællesspisning

Minna spurgte, hvem der har stafetten til fællesspisning. Michael Krog meldte sig og kunne fortælle, at der arbejdes på sagen. Pengekassen kan afhentes hos Dan og Merete.

Høstfest

Til sidst kunne Kirsten fortælle den gode nyhed, at der bliver høstfest i år. Så der kan allerede nu sættes kryds i kalenderen sidste weekend i september!

Generalforsamlingen blev hævet.